76 858 45 45
lgdodra@op.pl

Aktualności

W dniu 14.08.2019r. biuro czynne do godz.13:00

Informujemy, iż w związku z nieprzewidzianą sytuacją biuro LGD KŁO w dniu dzisiejszym tj. 14.08.2019r. (środa) będzie czynne do godz.13:00. W przypadku konieczności pilnego kontaktu prosimy dzwonić na nr tel. 509 347 189

Read more

Rozpoczynamy V nabór na usługi doradcze

http://lgdodra.szlakodry.info/img/obrazki/resized__650x108_FEPR_DS_UE_EFRR_kolor.jpg

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Partnerami ogłasza

V nabór wniosków o powierzenie grantu

w ramach projektu

„Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Termin naboru (składania wniosków): od 19.08.2019 r. od godz. 8.00 do 09.09.2019 r. do godz. 16.00  

Cel i przedmiot projektu:

Głównym celem projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” jest wsparcie 61 MSP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI), w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) i MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Dostarczenie wsparcia merytorycznego oraz środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych ma na celu wzmocnienie MŚP i ułatwienie ich rozwoju.

Katalog Grantobiorców:

O powierzenie grantu w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. ) i które posiadają siedzibę lub co najmniej zakład lub oddział w granicach   Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji. 

W skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji wchodzą gminy: miejskie – Chojnów, Głogów, Jawor, Lubin, Legnica; wiejskie – Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Radwanice, Rudna, Ruja, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Żukowice, oraz miejsko-wiejskie – Bolków, Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa.

Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.

Wydatki Grantobiorcy, które będą uznane za kwalifikowane:

Wydatkami kwalifikowanymi w powierzonych grantach są koszty specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez doradcę zewnętrznego – Instytucję Otoczenia Biznesu, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Kwalifikowane mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania i podpisaniu umowy o powierzenie grantu.

Możliwy zakres specjalistycznych usług doradczych:

 1. a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń,
  aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • wdrażania specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.);
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;
 • doradztwa proinnowacyjnego w obszarze kreowania i wspierania postaw innowacyjnych, audytów innowacyjności;
 • pomocy we wdrażaniu innowacji i nowych technologii, pomocy w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowo–badawczymi;
 • doradztwa w obszarze budowy sieci kooperacyjnych, w tym inicjatyw klastrowych;
 • doradztwa w obszarze promocji, marketingu i sprzedaży, public relations, brandingu;
 • analizy i badania rynku;
 • doradztwa strategicznego (np. zmiana modelu biznesowego, strategia konkurencji, wdrożenie strategii);
 • HR (nie mający charakteru ciągłego ani okresowego).
 1. b) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowe fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich;

Okres realizacji grantów

Realizacja grantu musi zakończyć się nie później niż do 08.11.2019 r.

Informacje o źródłach finansowania

Granty finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dz. 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informacja o pomocy publicznej

Wsparcie dla Grantobiorcy w formie grantu będzie udzielone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i stanowić będzie pomoc de minimis.

Zakładany poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowanych.

W przypadku gdy Grantobiorca nie będzie mógł skorzystać z pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015  w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i stanowić będzie pomoc publiczną,

Zakładany poziom dofinansowania: do 50% wydatków kwalifikowanych.

Informacja o wkładzie własnym Grantobiorcy

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego wyłącznie w formie pieniężnej w wysokości co najmniej:

– 15 % wydatków kwalifikowanych w przypadku uzyskania pomocy de minimis

– 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku uzyskania pomocy publicznej

Dofinansowanie w formie grantu jest przekazywane jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Należy mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach projektu (umowy z wykonawcą, faktury, protokoły odbioru, inne dokumenty księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji grantu, poświadczającego między innymi, iż zostały one dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowane, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Alokacja

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów w V naborze wynosi 315.040,00 zł

Wskaźniki

W ramach naboru planowane jest udzielenie wsparcia finansowego w formie grantów min. 4 Grantobiorcom                      w kwocie maks. 78.760,00 zł. W przypadku niewyczerpania alokacji, Grantodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby grantów udzielonych w ramach naboru.

W ramach naboru zdefiniowano następujące wskaźniki do monitorowania realizacji projektu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację – wskaźnik ukazuje liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają z dotacji w formie grantu

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – wskaźnik ukazuje liczbę przedsiębiorstw, które zostały wsparte w zakresie doradztwa specjalistycznego przy udziale dotacji w formie grantu

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – wskaźnik ukazuje wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach (nowe miejsca pracy brutto wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy – EPC) będący bezpośrednim skutkiem realizacji grantu w stosunku do wielkości sprzed realizacji grantu.

Forma, termin oraz miejsce składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu należy przygotować w formie pisemnej, na wzorze udostępnionym przez Grantodawcę na stronie projektu www.arleg.eu/granty, na której zamieszczona jest pełna dokumentacja projektu i naboru.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien być trwale spięty w skoroszycie w komplet dokumentów .

Wniosek należy złożyć w oryginale. Wszystkie oryginalne dokumenty powinny być podpisane przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę, a załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie w Biurze Projektu Grantodawcy bądź Partnerów w terminie od 19.08.2019 r. od godz. 8.00 do 09.09.2019 do godz. 16.00

Na kopercie należy umieścić:

 • nazwę, dane teleadresowe i NIP Przedsiębiorcy (Wnioskodawcy)
 • nazwę projektu – „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”
 • napis – „Wniosek o powierzenie grantu – nabór V”

Przez „złożenie wniosku” należy rozumieć wpływ jego papierowej wersji (podpisanej zgodnie z  reprezentacją) w zaklejonej kopercie do jednego z biur Projektu  – decyduje data wpływu podpisanego wniosku.

Za dzień skutecznego doręczenia wniosku uznaje się:

 1. a) w przypadku doręczenia osobistego do biura Projektu – datę̨ przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych,
 2. b) w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentów zgłoszeniowych przez operatora/firmę do jednego z biur Projektu.

Biura projektu:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. Biuro w Legnica

ul. Rataja 26, 59-220 Legnica

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.  Biuro w Głogowie

ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

Biura partnerów:

 1. LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica

2. Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice

Szczegółowe informacje o projekcie oraz naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej projektu:

www.arleg.eu/granty

Read more

Wyniki naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019

Posiedzenie Rady LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”  z 01 sierpnia 2019 r.

 

01 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 oraz ocena operacji własnej LGD.

 •  listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
 • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
 • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
 • oraz protokół z posiedzenia Rady.

lista_zgodne_z_lsr_ 1_2019

 

uchwała_lista_wybrane_1_2019

 

 

lista_lista_niewybrane_1_2019

lista_zgodne_z_lsr_2_2019

uchwała_lista_wybrane_2_2019

uchwała_lista_niewybrane_2_2019

lista_zgodne_z_lsr_3_2019

uchwała_lista_wybrane_3_2019

protokół posiedzenia Rady

 

Read more

Łęgi zawitają do Krzydliny Wielkiej

Już w najbliższą sobotę tj. 3 sierpnia stoisko informacyjno- promocyjne LGD będzie gościć na VII Festiwalu Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej, start o godz. 15 na Placu Rekreacyjnym Oaza. Będzie można uzyskać informacje o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poczytać nasze ciekawe publikacje i jak zawsze pokosztować wyjątkowych, nadodrzańskich produktów lokalnych. Zapraszamy do Krzydliny Wielkiej w gminie Wołów 🙂

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/650112062082352/

 

Read more

Inicjatywa Partnerstwa 2019

Przypominamy, iż 30 czerwca 2019 roku ogłosiliśmy Konkurs na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019”.

Celem dorocznego konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich działającej jako stowarzyszenie na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców. W stosunku do lat ubiegłych został nieco zmieniony Regulamin Konkursu – został poszerzony katalog jednostek, które mogą zgłaszać inicjatywy o instytucje publiczne (np. jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna). Ponadto do konkursu można zgłaszać osoby fizyczne (!), a nie jak dotychczas tylko organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne. 

Organizacja, grupa lub osoba, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 300 i 100 zł. 

Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 25 października 2019 osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.
 3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron internetowych, na których ona się znajduje.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, Kartą zgłoszeniową, kryteriami oceny oraz deklaracją poufności:

regulamin_inicjatywa_partnerstwa_2019

Załącznik nr 1-zgłoszenie-2019

zal_2_karta_oceny_inicjatywa_2019

zal_3_deklaracja_poufnosci_2019

Read more

Najlepsze pierogi? Tylko w Jemielnie!

Miłośnicy wszelkiej maści pierogów i pierożków spotykają się 28 lipca w Jemielnie. Na dorocznym Święcie Jemioły i Pieroga w nie zabraknie atrakcji sportowych, muzycznych, pysznego nadodrzańskiego jadła i dobrej zabawy 🙂 Szczególnie ciekawie zapowiadają się  konkursy między sołeckie XD
My również tam będziemy, na stoisku informacyjno-promocyjnym, chętnie udzielimy wszelkich informacji o naszej działalności, inicjatywie LEADER i nowych ofertach na produkty i usługi lokalne Krainy Łęgów Odrzańskich. ZAPRASZAMY na boisko do JEMIELNA już od godz.15:00!

Plakat Święto Jemioły i Pieroga w Jemielnie 28.07.2019  

Read more

Rejsy szkutą z Portu w Ścinawie zawieszone

Szkuta pasażerska Łęgowa DamaZ przykrością informujemy, że wszystkie rejsy naszą szkutą pasażerską Łęgową Damą, zostają wstrzymane do odwołania, ze względu na bardzo niski stan wody na Odrze.

Read more

Informacja dotycząca operacji własnej

Logotyp LEADER - działania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 18 czerwca 2019 r. o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,  w ramach przedsięwzięcia LSR: Marka „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Informacja nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej (http://lgdodra.szlakodry.info/wiadomosci/1219/informacja-o-planowanej-operacji-wlasnej)

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w/w zakresie.

Read more

Informujemy i promujemy na Ścinawskim Bluesie

Już od 12 lat, ta, największa impreza nad Odrą, przyciąga tysiące fanów bluesa i dobrej zabawy. Poza wysokim poziomem muzycznym, musicie przyznać, że wydarzenie najbardziej wyróżnia miejsce – jedno z piękniejszych w regionie – Port w Ścinawie.

Read more

Fotogaleria ze Święta Łęgów Odrzańskich w sadzie „Owoce Lutyni” 16.06.2019

Już miesiąc temu spotkaliśmy się w sadzie „Owoce Lutyni” u Anny i Bolesława Szlączka, aby cieszyć się naszym wspólnym, partnerskim Świętem Łęgów. Zobaczcie jak wyglądała impreza oczami Bartosza  Kliszczyka. Czy odnajdujecie siebie na zdjęciach???

Read more